Obchodní podmínky

Provozovatel

Petr Hačko, Lomená 243, 756 63 Krhová, IČO: 18032800 (dále jen „provozovatel“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která uskutečňuje nákup na dálku z webových stránek  „https://3dtisk.tech“ (dále jen „zákazník“) na straně druhé. Strany souhlasí s tím, že jakákoli objednávka, kterou provozovatel provádí prostřednictvím internetu, je řízena těmito obecnými podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje možnost kdykoli změnit své všeobecné obchodní podmínky. V takovém případě budou podmínky platné v den, kdy zákazník provedl objednávku. Tyto obecné podmínky převažují nad všemi dalšími obecnými nebo specifickými podmínkami, se kterými provozovatel výslovně nesouhlasil.

Charakteristika služeb

 1. Provozovatel nabízí aditivní výrobu a výrobu prototypů. Podle specifikace zákazníka jsou vytvořeny konkrétní předměty.
 2. Vytištěné výrobky jsou určeny výhradně pro výzdobu, zábavu nebo prototypování. Tisknuté výrobky nemají žádný užitečný nebo funkční účel, není li dohodnuto jinak.
 3. Provozovatel si vyhrazuje možnost odmítnout jakoukoli objednávku, která může způsobit porušení zákona, jakož i jakýchkoli výrobků, které jasně porušují právo duševního vlastnictví třetí strany, např. střelné zbraně, předměty představující rasistický a násilný obsah bez uměleckého díla, obchodní známka či značka atd. 

Dostupnost materiálů

 1. V případě objednávky výrobku z dočasně nedostupných materiálů, které si zákazník zvolil, bude zákazník informován o termínu dodání a vhodné alternativě.
 2. Pokud je materiál trvale nedostupný, bude navrhnut jiný materiál. Výběr materiálu je proveden před platbou.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit služby na dobu určenou společností v případě selhání zásob primárních materiálů nebo poruch v zařízeních používaných k výrobě předmětů.

Objednání

 1. Pro vytvoření objednávky je nutné postupovat následovně:
 • Pošlete e-mail pro poptávku na info@3dtisk.tech
 • Uveďte specifikaci objektu
 • V příloze zašlete potřebné soubory modelu vetšinou stl, igs, x_t. popř. nákres
 • Fakturační adresu
 • Popřípadě konzultaci na namodelování objektu
 1. Potvrzením nabídky souhlasíte se všeobecnými podmínkami. Zákazníci nemají možnost používat své vlastní podmínky. 
 2. Prodejní smlouva je uzavřena a potvrzena po ověření všech parametrů objednávky provozovatelem. 
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a vrátit ji zákazníkovi. Náhrada se provádí platbou jakýmkoliv způsobem do 15 dnů.
 4. Údaje zaznamenané a uchovávané provozovatelem jsou důkazem všech transakcí mezi provozovatelem a jeho zákazníky.

Cena a platba

 1. Všechny objednávky jsou splatné v měně vybrané zákazníkem.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny. Faktury pro objednávku budou vystaveny na základě cen platných v okamžiku, kdy byla objednávka potvrzena provozovatelem, jak je stanoveno v článku 4 těchto všeobecných podmínek.
 3. Platba se provádí prostřednictvím převodu na bankovní účet. V případě potvrzení provozovatelem, je možné platit při osobním převzetí a to hotově. 
 4. Faktury budou odeslány společně se zakázkou.

Dodací podmínky

 1. Dodání je zajištěno dostupným dopravcem v zemi zákazníka, většinou Zásilkovna nebo národními poštovními službami.
 2. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o všech očekávaných zpožděních při dodání.
 3. Objekty budou doručeny na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
 4. Vlastnictví objektů a související rizika budou převedeny na zákazníka, jakmile se objekty ujmou.
 5. Po obdržení zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat bezporuchovost obalů předmětů a v případě jakýchkoli závad oznámit dopravci bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky, které indikuje neoprávněný vstup do zásilky, kupující nemusí dopravce převzít zásilku. Zboží bude vráceno a zkontrolováno provozovatelem.

Záruka

 1. 3D objekty vytištěné jsou určeny výhradně pro výzdobu, potěšení nebo prototypování. Provozovatel nenese odpovědnost v případě, že budou využity jiným způsobem.
 2. Provozovatel nezodpovídá za důsledky vyplývající z individuálního zákazníka, jako jsou alergické reakce na materiály používané při výrobě předmětu nebo pokud personalizovaný předmět nedokáže uspokojit zákazníka kvůli jeho osobnímu vkusu.
 3. Provozovatel nemůže být zodpovědný v případě selhání zásob primárních materiálů, zpoždění v dodávkách, stávky (včetně dopravních stávek) nebo vyšší moci, nebo obecněji za jakékoli události, které nejsou výlučně přičitatelné provozovateli. 
 4. Ve všech fázích přístupu na webové stránky, zpracování objednávek, dodávek nebo poštovních služeb je provozovatel vázán vyvinout nejvyšší úsilí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli potíže nebo poškození vyplývající z používání internetu, zejména v případě selhání služby, vnějšího vniknutí, přítomnosti IT virů nebo jakéhokoli kvalifikovaného výskytu zásahu vyšší moci v souladu s judikaturou.

Duševní vlastnictví

 1. Všechny obrázky, výkresy, návrhy, texty, jména a loga, které se objevují na webových stránkách „https: // 3dtisk.tech“, jsou vlastnictvím jejich autorů a jsou tak chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy na užívání drženými provozovatelem a / nebo tvůrci vázánými na provozovatele prostřednictvím konkrétní smlouvy.
 2. Všichni zákazníci, kteří posílají obrázek, kresbu, výkres, 3D model nebo návrh, zaručují, že jsou autorem nebo držitelem všech práv duševního vlastnictví tohoto obrázku a že neporušili žádná práva duševního vlastnictví zasláním tohoto souboru.
 3. Zákazník se zavazuje odškodnit provozovatele za jakékoli nároky třetích stran. Zákazník si ponechá vlastnictví obrázku zaslaného provozovateli. Zákazník uděluje provozovateli licenci pro  použití jejich obrazu pro provedení objednávky
 4. Zákazník uděluje společně se zaplacením objednávky provozovateli licenci pro umístění obrázků a videí produktů na webové stránky a sociální sítě. V případě výslovného nesouhlasu nebudou videa zveřejněna. 

Řešení sporů

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí českým právním systémem.
 2. Strany budou usilovat o vyřešení jakýchkoli neshod, které mezi nimi vzniknou, pokud jde o výklad, částečné nebo úplné provedení nebo neplnění těchto obecných smluvních podmínek.
 3. Zákazník by měl v případě sporu prioritně kontaktovat provozovatele, aby mohl získat smírné řešení.
 4. V případě, že se strany nemohou dohodnout, bude tato rozhodčí doložka považována za ctěnou.

Pro více informací nebo pokud nejste plně spokojeni se službami poskytovanými provozovatelem, kontaktujte nás na e-mailu info@3dtisk.tech nebo na telefonním čísle +420 733 487 579